Belgium-Luxembourg

NL
Kiwanis
Kiwanis > Kiwanis > Woord van de Gouverneur 2020 04 08

Woord van de Gouverneur 2020 04 08

Beste Kiwanisvrienden,

Ik hoop dat u allen en uw naasten in goede gezondheid zijn en de afzondering u niet te zwaar weegt.
Onze gedachten gaan vanzelfsprekend naar alle personen en families die getroffen zijn door deze pandemie.

In mijn vorig bericht heb ik u opgeroepen de richtlijnen van onze overheden te volgen, u thuis af te zonderen MAAR in contact te blijven en aandacht te schenken aan de dringende noden waar u kennis van hebt.

Vandaag houd ik eraan u hiervoor bedanken. Te danken dat u thuis gebleven bent en virtueel onderling in contact gebleven bent, maar bedankt ook voor de talrijke initiatieven.

Velen onder u stellen zich vragen over het verdere verloop van het kiwanisjaar.
Het Uitvoerend Bureau van het District kan u in deze woelige tijden enkel aanraden in eer en geweten naar goeddunken verder te ijveren voor onze beweging en de kinderen.

Gegeven de onzekerheid over de data en modaliteiten van de lockdown-exit kunnen we enkel beklemtonen dat het absoluut noodzakelijk is alle nodige maatregelen te treffen opdat onze organisatie op een doeltreffende manier kan blijven verder werken.
Wij suggereren u bijgevolg volgende aanbevelingen:

 • aantal statutaire vergaderingen: houdt minstens het ritme aan van één vergadering (liefst twee) per maand, zoals opgelegd door het Huishoudelijk Reglement Club (RIO 3.1), met behulp van electronische middelen.
 • verkiezing van de clubcomités (RIO 3.2): dit artikel bepaalt dat de clubs hun verkiezingen moeten organiseren uiterlijk 15 mei. Indien het vandaag moeilijk lijkt verkiezingen te organiseren zoals vroeger, is het zo dat de statuten van Kiwanis toelaten gebruik te maken van een electronische stem. Hiertoe moeten vanzelfsprekend enkele basisregels nageleefd worden (zie het document “Clubverkiezingen” verdeeld door KI). Wij stellen voor dat de clubs die problemen zouden ondervinden met wat voorafgaat, de termijn voor hun verkiezingen zouden verlengen tot 30/6 wat een redelijke datum is. Vergeet niet dat alle leden van de club 30 dagen voorafgaandelijk aan de datum, voorzien voor de Algemene Vergadering, hiervan moeten ingelicht worden.
 • 2e DV (RIO III 1. §1): idem. Wij stellen een uiterlijke datum van 30/6 voor. Ingeval van electronische stemming is het vereist erover te waken dat de agenda zo helder en kort mogelijk is, een volgorde van interventies te voorzien en een mogelijkheid te voorzien anoniem te stemmen over de benoeming of bevestiging van de Lt-Gouverneur Elect.
 • geplande evenementen: elke club beslist vrij over de afgelasting of uitstel van haar activiteiten. Niettemin stellen wij voor het definitieve einde van de lockdown en een veilige gezondheidssituatie af te wachten alvorens nieuwe activiteiten aan te vatten.
 • 2e bezoek van de Lt-Gouverneur: elke Lt-Gouverneur beslist in samenspraak met zijn clubs over de datum en de manier waarop zijn tweede bezoek zal plaatshebben (virtueel, physisch, gegroepeerd...)
 • mandaat van de Luitenant-Gouverneur: wij begrijpen de frustratie van sommige Lt-Gouverneurs om slechts enkele maanden actief geweest te zijn. Wij herinneren er hen niettemin aan dat het hen vrij staat (Districtstatuten Art. III 3e§ 1°) een tweede opeenvolgend ambtsjaar te presteren in samenspraak met hun opvolger en de clubs.

Congres:

 • Het KI-EF Congres van Brugge is afgelast. Het Congrescomité onderzoekt de mogelijkheid een “mini-Congres” later in België te laten doorgaan (amendementen en verkiezing vd officieren)
  De RvB vh District Belux, initieel voorzien te Brugge hetzelfde WE als dat van KI-EF, is afgelast en uitgesteld naar een latere datum;
 • De KI Conventie te Indianapolis: de Board van KI vergadert de 26e teneinde te beslissen of ze doorgaat dan wel uitgesteld wordt.
 • Het Belux Congres wordt behouden te Doornik op 26/9

Al deze suggesties zullen hernomen worden in een bijzondere Kazette “Corona”, besteed aan de adviezen en maatregelen te nemen in deze woelige tijden. Ze zal verzonden worden aan alle Lt-Gouverneurs, Voorzitters en Secretarissen vd clubs.

De wereld gezondheidscrisis die we meemaken en die de helft van de mensheid isoleert, verplicht ons buiten vaste kaders te denken. We zijn begonnen met online platformen te gebruiken, onverwijld in te spelen op vragen naar hulp, onze verbeelding en vrije tijd te gebruiken om de kinderen te helpen en dit alles met het soepel toepassen van onze statuten voor een maximale doeltreffendheid.

Laat mij toe nogmaals aan te dringen: blijf in uw kot, blijf in contact, bestendig uw streven naar solidariteit en laat ons weten wat u verwezenlijkt. Stop met discreet te zijn, WIJ ZIJN KIWANIS en WIJ ZIJN TROTS de kinderen te helpen.

Marie-Jeanne Vandenberghe
Gouverneur Belux 2019-2020

Kiwanis

© 2020 Kiwanis Belgium-Luxembourg
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook