Luxembourg

www.kiwanis.lu
Kiwanis
Kiwanis > Photos

Chréschtmaart Neimillen Atelier 6th Floor

Explication

Chréschtmaart Neimillen Atelier 6th Floor

Chrëschtmaart an der Neimillen
Den 9. & 16. Dezember woren mir am Sixth Floor zou Käerch (Sonndes, 14h00 – 18h00). D’ Resultat ass ganz OK, den Ëmsatz ass licht an d’Lucht gaangen, mee leider och de Gestéungspräiss vun eise Produkter. E grousse Merci  un all déi di gehollef hun,sief et hannert dem Comptoir oder virdrun.

Kiwanis

© 2023 Kiwanis
Tous droits réservés

Kiwanis - Luxembourg Suivre Kiwanis:

Facebook