Hasselt de Langeman

www.kiwanis.be
Kiwanis
Kiwanis > Gebruiks- & verkoopsvoorwaarden

Gebruiks- & verkoopsvoorwaarden

Voorwaarden

Onze website www.kiwanishasseltdelangeman.be bevat algemene informatie over Kiwanis in het algemeen en Kiwanis Hasselt de Langeman en haar activiteiten in het bijzonder.

Kiwanis Hasselt de Langeman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op informatie die op deze site te vinden is.   Zij is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud op externe websites die via deze site te bereiken zouden zijn.

 Het gebruik van de website deze websites is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden, disclaimers en statements

 

Hyperlinks en verwijzingen

 Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Kiwanis Hasselt de Langeman beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.
Kiwanis Hasselt de Langeman aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Als u op uw eigen website hyperlinks wilt aanbrengen naar (onderdelen van) de portaalsite van onze website, vragen wij u om eerst contact op te nemen met de beheerder van de portaalsite. Klik voor verdere informatie op "contact" in de navigatiebalk. Hij zal u zo snel mogelijk informeren over de toelaatbaarheid hiervan.

Intellectuele eigendomsrechten

 Kiwanis Hasselt de Langeman bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiwanis Hasselt de Langeman vzw.

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Deze toestemming geldt echter niet voor de originele werken waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de portaalsite of rechtstreeks met de beheerders van de desbetreffende webpagina's. Klik voor verdere informatie op "contact" in de navigatiebalk.

Kiwanis Hasselt de Langeman behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 Door deze website te bezoeken, aanvaardt u dat de volledige inhoud op deze website, met inbegrip van de wettelijke informatie, beheerst wordt door het Belgisch recht en overeenkomstig het Belgisch recht moet worden geïnterpreteerd. De Belgische rechtbanken, en meer in het bijzonder de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt, zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan.

 

Wettelijke informatie

Informatie verstrekt in het kader van Artikel 7 van de Belgische Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij.

Kiwanis Hasselt de Langeman is een Vereniging Zonder Winstoogmerk (vzw), met maatschappelijke zetel te:

Stationsstraat 1
B-3570 ALKEN

Ondernemingsnummer  0474.625.057
 

 

Gebruiks- en verkoopsvoorwaarden 

  1. Alle verkopen gesloten en uitgevoerd via deze website, zijn onderworpen aan huidige voorwaarden.   Zij worden allen verricht met het oog op het realiseren van goede doelen en vallen derhalve buiten de wet op de handelspraktijken. Tenzij anders expliciet overeengekomen wordt de koper verondersteld van deze voorwaarden kennis te hebben genomen en er alle onderdelen van te hebben aanvaard. 
  2.  Enkel online bestellingen zijn geldig, bestellingen via e-mail worden niet verwerkt.
  3.  Alle opdrachten worden uitgevoerd met de normaal beschikbare hoeveelheden. 
  4.  Kiwanis Hasselt de Langeman kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden, indien de aangebrachte producten inbreuken zouden uitmaken op welke intellectuele rechten van welke partij of derde ook.  
  5.  Bij overmacht is Kiwanis Hasselt de Langeman bevrijd van zijn leveringsplicht, zonder dat zij tot enige schadevergoeding is gehouden. Als overmacht worden onder meer beschouwd : oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij de leverancier als bij zijn toeleveranciers, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid
  6. De leveringstermijn kan met enkele dagen schommelen zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding. 
  7.  Eventuele klachten worden enkel aanvaard binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen. De aansprakelijkheid van Kiwanis Hasselt de Langeman wordt in elk geval beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde goederen, met uitsluiting van elke ander rechtstreekse of onrechtstreekse schade.
  8.  Alle facturen zijn contant betaalbaar te Hasselt. Op elk factuurbedrag dat niet op zijn vervaldag is betaald, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 1 % per maand en zal het bedrag der factuur van rechtswege verhoogd worden met 10% met een minimum van 50 euro
  9.  Indien de opdrachtgever verschilt van de opgegeven te factureren partij zijn zowel de opdrachtgever als de te factureren persoon solidair gehouden tot betaling van de factuur.
  10.  Bij betwisting over de overeenkomst of haar uitvoering, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd.

 

 

Kiwanis

© 2023 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook